Ondernemen

Ondernemen op het gebied van Diversiteit en Inclusie
Een van mijn ambities is om diversiteit en inclusie (D&I) de nieuwe norm te maken op werkvloeren en in leeromgevingen in Nederland. Hierover adviseer ik al enige jaren allerlei bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ook spreek ik me geregeld uit over het thema in opiniestukken en lezingen. Een van mijn specialiteiten is D&I in het onderwijs.

De grote uitdaging voor organisaties op het gebied van D&I is om een goede aanpak te ontwikkelen voor moderne uitsluiting. Dit zijn vormen van uitsluiting die subtiel, onbewust en impliciet plaatsvinden, bijvoorbeeld verpakt in alledaagse omgangsvormen, grapjes of aannames. Soms wordt dit ook wel institutionele uitsluiting genoemd, omdat het gaat over uitsluiting die diep verstopt zit in de normen, tradities en procedures van organisaties. Dit soort uitsluiting komt eigenlijk overal nog wel voor, en vraagt een specifieke aanpak waarbij het creëren van bewustwording centraal staat. Pas als er bewustzijn is ontstaan over de manier waarop moderne uitsluiting werkt, kan er een gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ontstaan om deze uitsluiting aan te pakken.

Ik heb een bewustwordingstraining ontwikkeld gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over in- en uitsluiting. Daarnaast ontwikkel ik trajecten voor organisaties waarmee zij moderne en institutionele uitsluiting kunnen aanpakken, in samenwerking met specialisten uit de betreffende sector. Dit hele proces monitor ik nauwlettend met zowel kwalitatieve als kwantitatieve meetinstrumenten, zodat de effecten van de interventies goed in kaart worden gebracht.

Ik sta voor een D&I-aanpak die een organisatie structureel verandert op de lange termijn, zonder ‘window dressing’, politieke correctheid of het mobiliseren van schuldgevoel. Want alleen dan kan een organisatie werkelijk stappen zetten richting een inclusieve cultuur. En eigenlijk kan elke organisatie wel structurele aandacht voor D&I gebruiken. Want ik heb de afgelopen jaren vele organisaties onderzocht, en overal spelen problemen op het gebied van vooroordelen, discriminatie en uitsluiting.

Dat is ook niet gek, want organisaties zijn een micro-cosmos van de samenleving. In de samenleving bestaat al millennia een structurele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Al eeuwenlang bestaat er structurele ongelijkheid tussen zwart en wit. Ons koloniale verleden werkt nog altijd door in ons collectieve bewustzijn, of we daar nou bewust van zijn of niet. Ook op andere gebieden is er sprake van structurele ongelijkheid: sekse, seksuele voorkeur, etniciteit, religie, klasse, gezondheid en lichamelijkheid, om wat voorbeelden te noemen.

De coronapandemie heeft de onderlinge verhoudingen in veel organisaties verder op scherp gesteld. Personeel staat onder extra druk, werkt vaker op fysieke afstand met het team en moet zich continu verhouden tot grote onzekerheid. Er zijn vaak spanningen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, die het contact met elkaar dreigen te verliezen omdat ze geen begrip meer voor elkaars positie kunnen opbrengen. Ook deze thematiek krijgt in mijn D&I-aanpak een centrale rol. Ondanks de grote uitdagingen is de coronapandemie ook een kans om de relevantie van vooroordelen, uitsluiting en discriminatie aan de hand van een actuele casus aan iedereen te illustreren.

Een succesvolle D&I-agenda ontkent bestaande verschillen niet en streeft geen harmoniemodel na waarin er geen onenigheid of conflicten meer mogen bestaan. Integendeel: succesvol D&I-beleid is realistisch over de verschillen die er zijn, en zorgt voor een klimaat waarin de vooroordelen en emoties rondom deze verschillen verkend worden. Het doel is om de ander met een open blik tegemoet te kunnen treden, en om het empathische vermogen van de mens ook in professionele settings de ruimte te geven. Dat leidt namelijk tot een grotere sociale veiligheid en meer innovatiekracht.

Goed D&I-beleid is geen doel op zichzelf, maar een middel om een organisatie klaar te stomen voor de 21ste eeuw. Een organisatie met goed D&I-beleid kan de kernactiviteiten beter uitvoeren, is beter afgestemd op de moderne samenleving, is wendbaarder in geval van grote veranderingen en crises, en maakt beter gebruik van de diversiteit in kennis, stemmen en perspectieven.

> Bekijk mijn interview in de Nieuwe Wereld over diversiteit, gender en diversiteitsbeleid (2021)
> Lees meer over mijn visie: Lef en commitment zijn de sleutels tot succesvol D&I-beleid (2021)

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close